Ηθικές Αρχές

Η τήρηση της επαγγελματικής ηθικής προάγει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, επαγγελματισμού και αμοιβαίου σεβασμού στον χώρο εργασίας, συμβάλλοντας τελικά στην προσωπική ανάπτυξη και στην συνολική επιτυχία ατόμων και οργανισμών.

01

'Οροι

Ο όρος “καθοδηγητής” ή “καθοδηγητές” σε αυτό το κείμενο αναφέρεται και στα δύο φύλλα, άνδρες και γυναίκες που διεξάγουν το επάγγελμα το καθοδηγητή.
Διαφορετικά θα έπρεπε αναφέρονται όλοι οι όροι, όπως:

  1. “καθοδηγητής” (a male coach)
  2. “καθοδηγήτρια” (a female coach)
  3. “καθοδηγητές” (men coaches)
  4. “καθοδηγήτριες” (women coaches)

02

Επάρκεια

Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν υψηλά πρότυπα επάρκειας στην εργασία τους.

03

Ακεραιότητα

Οι καθοδηγητές (coaches) θα εκπροσωπήσουν τους εαυτούς τους με ειλικρινή και δίκαιο τρόπο, έχοντας γνώση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και περιορισμών τους.

Οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να είναι ενήμεροι για τα δικά τους συστήματα πεποιθήσεων, τις αξίες, τις ανάγκες και τους περιορισμούς και την επίδραση αυτών στην εργασία τους. Στο βαθμό που είναι εφικτό, θα ενεργούν να διευκρινίσουν στις ενδιαφερόμενα μέρη τους ρόλους που επιτελούν και να λειτουργήσουν σωστά σε συμφωνία με αυτούς τους ρόλους.

04

Μη διάκριση

O ANLPC απαγορεύει τις διακρίσεις σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητές της, με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την οικογενειακή κατάσταση.

Διάκριση, όπως ορίζεται από τον ANLPC, συμβαίνει όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων αντιμετωπίζονται λιγότερο ευνοϊκά από ένα άλλο άτομο ή ομάδα ή αρνηθούν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ελεύθερα και πλήρως στις δραστηριότητες της IAC, λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων, ή κάποιου άλλου κυρίου χαρακτηριστικού.

05

Επαγγελματική Ευθύνη

Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς που να εκφράζονται καλά τόσο στην συμπεριφορά του συγκεκριμένου καθοδηγητή (coach), καθώς και στο επάγγελμα σε ευρύτερο σύνολο.

06

Σεβασμός της Αξιοπρέπειας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι καθοδηγητές (coaches) θα αντιμετωπίζουν τους πελάτες με αξιοπρέπεια και σεβασμό αναγνωρίζοντας τις πολιτισμικές διαφορές, και τα δικαιώματα του πελάτη για αυτονομία, ιδιωτική ζωή και εμπιστευτικότητα.

Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και αξία όλων των ανθρώπων.

Σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή, την εμπιστευτικότητα, την αυτοδιάθεση και αυτονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικές και άλλες υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνέπεια και σύγκρουση με την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

Οι καθοδηγητές (coaches) έχουν επίγνωση των διαφορών, πολιτιστικών, ατομικών, και ρόλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται στην ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την γλώσσα, και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να εξαλείψουν την επίδραση στο έργο τους από τις προκαταλήψεις που βασίζονται σε αυτούς τους παράγοντες, και δεν συμμετέχουν εν γνώσει τους ή ανέχονται αθέμιτες πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις.