Όραμα – Αποστολή – Αξίες

Ο ANLPC ως μία επαγγελματική ένωση υψηλής ποιότητας πρεσβεύει ένα σύνολο αρχών που έχουν σχεδιαστεί για να καθοδηγούν τα μέλη και να παρέχουν τη διαβεβαίωση στους πελάτες και τους συναδέλφους τους σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Σε αντίθεση με άλλες οργανώσεις ή ομάδες, κάθε μέλος που εντάσσεται στον ANLPC πρέπει να δεσμεύεται να τηρεί αυτές τις ηθικές αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας.

01

Υψηλό Ποιοτικό Επίπεδο

Οι (καθοδηγητές) Coaches θα τηρούν πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς που αντικατοπτρίζουν τόσο τον ίδιο τον Coach καθώς και το επάγγελμα γενικότερα.

02

Ακεραιότητα

Οι Coaches θα εκπροσωπούν τον εαυτό τους με ειλικρινή και δίκαιο τρόπο, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες αλλά και τους περιορισμούς τους.

Οι Coaches προσπαθούν πάντα να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τα δικά τους συστήματα πεποιθήσεων, τις αξίες, τις ανάγκες και τους περιορισμούς τους, αλλά  και την επίδραση αυτών στη δουλειά τους. Στο μέτρο του εφικτού, θα επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τους ρόλους που επιτελούν για τα ενδιαφερόμενα μέρη και να λειτουργήσουν σύμφωνα με αυτούς.

03

Επαγγελματική Ευθύνη

Οι προπονητές θα τηρούν πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς που αντικατοπτρίζουν τόσο τον ίδιο τον Coach καθώς και το επάγγελμα γενικότερα.

04

Σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων

Οι Coaches αντιμετωπίζουν τους πελάτες με αξιοπρέπεια και σεβασμό, σεβόμενοι τις πολιτιστικές διαφορές, το δικό τους πολιτιστικό υπόβαθρο και αντιλήψεις καθώς και το δικαίωμα του πελάτη στην αυτονομία, την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα.

Οι Coaches σέβονται δεόντως τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αξία όλων των ανθρώπων. Σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή, την εμπιστευτικότητα, την αυτοδιάθεση και την αυτονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικές και άλλες υποχρεώσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε ασυνέπεια και σύγκρουση με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Οι Coaches επιδιώκουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις πολιτισμικές, ατομικές και μη διαφορές των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται στην ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, τη γλώσσα και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Οι Coaches προσπαθούν να εξαλείψουν την επίδραση των αντιλήψεων στο έργο τους, οι οποίες βασίζονται στους παραπάνω παράγοντες. Δεν συμμετέχουν εν γνώσει τους ή/και δεν ανέχονται αθέμιτες ή μεροληπτικές πρακτικές.